O nás

Druhé desetiletí provádíme vrtání studní se specializací na vrtné průměry 180 - 254 mm, s obsypem tříděným kačírkem. Vrtání studen realizujeme způsobem, který umožní odběr podzemní vody pouze z hlubšího podzemního kolektoru a zajistí dlouhodobou ochranu před proniknutím mělkých, většinou kontaminovaných vod.

Práce provádíme jádrově, kontinuálním šnekem, valivým dlátem s výplachem nebo technologií rotačního příklepu vrtnou soupravou Soilmec na pásovém podvozku za použití ocelových nebo plastových silnostěnných zárubnic, které umožní dosáhnout hluboko uloženého skalního podloží. Vrtáme studny do pevných hornin, štěrkových naplavenin i jílů.

Postup prací

 • Navštívíme Vás v místě uvažované dodávky prací.
 • Poradíme s výběrem správné velikosti vrtané studny.
 • Navrhneme vhodné umístění studny vrtu.
 • Zpracujeme konečnou cenovou nabídku.
 • Ohlásíme průzkumné práce v souladu se zákonem.
 • Vyžádáme si stanoviska správců ochranných pásem.
 • Nabídneme vhodný termín provedení.
 • Po dokončení vrtných prací provedeme čerpací a stoupací zkoušku.
 • Dodáme kompletní dokumentaci zpracovanou hydrogeologem a projektantem.
 • Dodáme a namontujeme zhlaví studny.
 • Dodáme a namontujeme čerpadlo, vodárnu.

Po odvrtání studny provedeme vystrojení vrtu atestovanou výpažnicí z materiálu PVC-U, HDPE nebo anticoro. Následuje obsypání výpažnice, uvnitř vrtu, filtračním a stabilizačním kačírkem frakce 2/4 mm v jímací části vrtu, odtěsnění volného mezikruží bentonitovou zátkou.

Perforace výpažnic, která musí tvořit min. 5 % z celkové plochy výpažnice v jímací části slouží k nátoku vody do vrtané studny z okolního prostředí a je prováděna strojně. Výpažnice uvnitř vrtané studny musí být centrovaná. K tomu používáme speciální přípravky. Každý takto provedený vrt opatříme ocelovým uzávěrem, který zabezpečí budoucí vrtanou studnu před znehodnocením.

Obsyp vrtané studny